Bainisteoir Seirbhíse Acmhainní Daonna

Published on Tuesday, January 24, 2023

Is é Bus Átha Cliath an soláthraí Iompair Phoiblí is mó in Éirinn agus is é ár gcuspóir seirbhísí iompair phoiblí ardchaighdeáin a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais daoine, a thacaíonn le borradh geilleagrach ár gcathrach agus a bhaineann ár n-uaillmhianta sóisialta agus comhshaoil amach, faoi mar a dhéanfadh Príomhchathair Eorpach forásach.  Soláthraí réitigh soghluaisteachta inbhuanaithe é Bus Átha Cliath. Táimid tiomanta d’astaíochtaí, brú tráchta agus úsáid fuinnimh a laghdú. 

Táimid tiomanta freisin, trínár n-obair chun iompar poiblí níos tapúla agus níos glaise a chur chun cinn, do chathair níos inchónaithe a dhéanamh de Bhaile Átha Cliath.  Tá Bus Átha Cliath tiomanta do thacú le forbairt Bhaile Átha Cliath amach anseo ar bhealach a thugann tús áite do réitigh chliste inbhuanaithe soghluaisteachta. Is mian linn ár bpobail a choimeád ceangailte agus glan agus a chinntiú, fiú agus fás agus forbairt mhear ag teacht uirthi, go mbeidh Baile Átha Cliath ar cheann de na cathracha is inchónaithe ar domhan. 

Bainisteoir Seirbhíse Acmhainní Daonna 
Tuairisceoidh an t-iarrthóir rathúil go díreach leis an gCeann Acmhainní Daonna agus Forbartha, agus cuirfidh sé/sí caidreamh dearfach agus táirgiúil idir fostaithe idir Bus Átha Cliath agus a fhostaithe agus a ionadaithe fostaithe chun cinn, a dhéanfaidh gníomhaíochtaí fostaithe/caidrimh thionsclaíoch a bhainistiú agus a dhéanfaidh beartais agus nósanna imeachta dearfacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a chothaíonn caidreamh dearfach idir fostaithe.  

Baineann na hinniúlachtaí agus na riachtanais seo a leanas leis an ról: 

  • Post é seo do chomhalta sinsearach na Foirne Acmhainní Daonna agus tá súil leis go ndéanfaidh sé ionadaíocht don Cheann Acmhainní Daonna agus Forbartha.
  • Ba cheart go mbeadh an t-iarrthóir idéalach in ann a léiriú go bhfuil tuiscint acu ar an bhfeidhm Acmhainní Daonna agus go bhfuil taithí acu ar thimpeallacht il-chearchumainn. 
  • Caithfidh gurb idirbheartaí oilte é/í, a bhfuil cumas láidir tionchair agus taithí ábhartha aige/aici i dteicnící agus idirbheartaíocht réitigh díospóide
  • Caithfidh go dtuigeann sé/sí an ról Acmhainní Daonna chun tacú le cuspóirí foriomlána Bhus Átha Cliath ar fud na heagraíochta.
  • Caithfidh eolas maith a bheith aige/aici ar an timpeallacht ghinearálta ghnó, shóisialta agus pholaitíochta ina n-oibrítear an gnó.
  • Caithfidh scileanna láidre idirphearsanta a bheith aige/aici agus caithfidh sé/sí a bheith in ann comhoibriú ar gach leibhéal. 
  • Caithfidh gur féidir leis spriocdhátaí a bhaint amach agus oibriú faoi bhrú.
  • Tá cáilíocht tríú leibhéal nó iarchéime inmhianaithe, agus caithfidh fianaise i leith forbairt ghairmiúil leanúnach a bheith le sonrú i bhforbairt leanúnach eolais ar an dlí agus dea-chleachtas fostaíochta.

Tuarastal agus coinníollacha fostaíochta mealltacha.

Ba cheart d’iarrthóirí ar spéis leo aon chinn de na róil seo a sonraí gairm bheatha a sheoladh ar ríomhphost, faoi rún daingean, chuig jodie.boyle@dublinbus.ie

Le heolas breise a iarraidh ar na róil, seol ríomhphost chuig Jodie.boyle@dublinbus.ie 

Déanfar gearrliostú. 

Spriocdháta Dé Domhnaigh, an 5 Feabhra 2023

Route Planner
Travelling From
Going To
Plan My Route

Timetables
Search by
Search by route
Search by
Search by place